image description


Polish localization of S1 (for Polish users)
  Forum Index » Studio One General Discussion 
Author
Message
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Hello,

My name is Janusz Grzybek and I'm author of Polish localization for Studio One. Build 2.0.4 comes with Polish GUI, but it is not included to installer. Polish language pack is available via new Exchange feature. Polish localization of S1 is pioneering job, because Studio One is first DAW software with (official) Polish GUI, and for this reason Polish localization is certainly imperfect. However, I hope you help me improve Polish translations, so please, write here all your ideas requests or bug reports related to Polish interface. You could do it in English or Polish.

Especially, I'd like focus your attention to following potential issues:

#1. Terminology. Happy German users have had German version of their DAWs since the dawn of time, while we in Poland for audio recording & technology use English terminology. I consulted used terminology with Audiostacja team (Polish distributor of PreSonus products), but this is giant job I need your help with this. Because we are accustomed to English terminology, so switching to new Polish terms will be hard. Unfortunately, we haven't translated help file yet and it certainly hinder this step. One my note - direct translation is not necessarily better translation.

#2. Context issues. Localization is based on Gettext platform. Gettext is OS independent, so it allows on using those same files under Windows, Mac and even Linux. However, it has also limitations. Localization source files are text files without references to context in GUI, so when I translate e.g. "Key" string, I don't know if this is registration key or related to music notation. Other example is "Insert" - in one case this label item for standard editing feature (Cut, Paste, Insert), in other case "Insert" is related to FX routing. So I need find all translated items in localized GUI. Of course, testing all GUI items is time consuming process and I can overlook some items with incorrectly context.

#3. Truncated GUI items. Polish translations are usually longer than English, because Polish words are longer and our grammar rules are more complicated. It often cause truncated labels/captions in GUI, because original layouts of dialogs & windows are adapted to English. PreSonus already changed many dialogs (thanks to Matthias), but we could overlook some items. So please, report here all found truncated Polish GUI items.

#4. Grammar issues. You know Polish grammar... this is real hell, not only for foreigners and our schoolboys. Our grammar rules are different from English and it cause problems especially for strings with placeholders, that is strings with references to other strings. For example %(1) in "Starting %(1)..." is reference to service name, but when I translate it to "Uruchamianie %(1)..." we get translation not matched with Polish grammar rules, so I need find trick for resolving it e.g. "Uruchamianie... %(1)" is better than directly translations. English grammar doesn't use number inflection, but Polish does. It has also caused lot of issues during localization process.

#5. Typo mistakes. Because localization resources contains almost 4000 strings, so I could made simple spelling mistakes and similar bugs. I validated whole text, but of course, I could miss something.

DO NOT write here posts not concerned to Polish localization, because this thread has been written ONLY for Polish localization of Studio One. Because, not all Polish users speak perfectly English, so below is Polish version of this post.

(below is Polish version of this post)

Best regards,
Janusz

This message was edited 6 times. Last update was at 12/09/2012 17:19:38

Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Polish version:

Witam,

Nazywam si? Janusz Grzybek j jestem autorem polskiej lokalizacji Studio One. Wersja 2.0.4 posiada ju? polski interfejs, ale nie jest on do??czony do instalatora. Polski pakiet j?zykowy jest dost?pny poprzez now? funkcj? Exchange. Jest to pionierska praca, poniewa? Studio One jest perwszym programem DAW z (oficjalnym) polskim interfejsem i cho?by z tej przyczyny t?umaczenie na pewno nie jest doskona?e. Jednak?e, mam nadziej?, ?e pomo?ecie w poprawianiu polskiego t?umaczenia, wi?c prosz? pisa? tutaj o wszystkich waszych pomys?ach, pro?bach znalezionych b??dach dotycz?cych polskiego interfejsu. Mo?na to robi? zarówno po angielsku lub po polsku.

Chcia?bym szczególnie zwróci? uwag? na te potencjalne problemy:

#1. Terminologia. Szcz??liwi niemieccy u?ytkownicy mieli od zawsze niemieckie wersje ich programów DAW, podczas gdy my w Polsce dla nagrywania i technologii audio zawsze u?ywali?my angielskiej terminologii. Konsultowa?em u?yt? terminologi? z Audiostacj? (polskim dystrybutorem produktów PreSonusa), ale jest to gigantyczna praca i potrzebuj? waszej pomocy w tym. Poniewa? jeste?my przyzwyczajeni do angielskiej terminologii, wi?c trudno nam b?dzie przeskoczy? na polskie okre?lenia. Niestety nie mamy jeszcze przet?umaczonego pliku pomocy i to na pewno utrudni to przej?cie. Jedna moja krótka uwaga - bezpo?rednie t?umaczenie nie zawsze jest lepszym t?umaczeniem

#2. Problemy z kontekstem. Lokalizacja S1 oparta jest na platformie Gettext. Gettext nie zale?y od systemu operacyjnego, wi?c mo?na tych samych plików u?y? pod Windows, Maciem, a nawet Linuxem. Jednak?e, Gettext ma równie? swoje ograniczenia. ?ród?owe pliki lokalizacyjne s? plikami tekstowymi bez odniesie? do kontekstu w interfejsie, wi?c kiedy t?umacz? "Key" to nie wiem czy dotyczy to klucza rejestracyjnego czy te? wysoko?ci nuty. Innym przyk?adem jest "Insert" - jest to standardowa funkcja edycyjna (Wytnij, Wklej, Wstaw), w innym dotyczy to routingu efektów. Wi?c musz? znale?? wszystkie t?umaczenia w zlokalizowanym GUI. Oczywi?cie przetestowanie wszystkich elementów jest czasoch?onne i mog?em omin?? niektóre teksty z niew?a?ciwym kontekstem.

#3. Przyci?te teksty w interfejsie. Polskie t?umaczenia s? z regu?y d?u?sze ni? angielskie orygina?y, poniewa? polskie s?owa s? d?u?sze, a polska gramatyka bardziej skomplikowana. Cz?sto to powoduje poprzycinane teksty w GUI, poniewa? oryginaly uk?ad elementów w dialogach i oknach jest dostosowany do j?zyka angielskiego. PreSonus poprawi? ju? wiele dialogów (podzi?kowania dla Matthias), ale mogli?my omin?? niektóre rzeczy. Prosz? wi?c o raportowanie tutaj poprzycinanych polskich tekstów w GUI .

#4 Problemy gramatyczne. Znacie polsk? gramatyk?... to prawdziwe piek?o nie tylko dla obcokrajowców i uczni. Nasze regu?y gramatyczne ró?ni? si? od angielskich i powoduje to problemy, specjalnie dla tekstów z tzw. "placeholderami", to jest z tekstami maj?cymi posiadaj?cymi odniesienia do innych tekstów. Na przyk?ad %(1) w "Starting %(1)..." to odniesienie do nazwy us?ugi, ale kiedy przet?umacz? to jako "Uruchamianie %(1)..." to dostaniemy tekst niezgodny z polskimi regu?ami gramatycznymi, wi?c musz? znale?? trick do omini?cia tego problemu, np. w naszym przypadku "Uruchamianie... %(1)" jest lepsze od bezpo?redniego t?umaczenia. W angielskim nie stusuje si? odmiany dla liczebników, a w polskim tak. To równie? generuje mnóstw problemów podczas lokalizacji.

#5. B??dy w pisowni itp. Poniewa? zasoby do lokalizacji maj? prawie 4000 tekstów, wi?c mog?em po prostu pope?ni? b??dy ortograficzne i inne podobne b??dy .Weryfikowa?em ca?y tekst, ale oczywi?cie mog?em co? pomin??.

NIE piszcie tutaj postów nie dotycz?cych polskiej lokalizacji, poniewa? temat zosta? utworzony TYLKO dla problemów zwi?zanych z polskim t?umaczeniem Studio One.

Pozdrawiam
Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

BTW:

About Polish version of above post:
Unfortunately, PreSonus forum website isn't fully compatible with Unicode so some Polish diacritic characters (umlauts) could be incorrectly rendered.

Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Installation of Polish language pack .

Recently, I wrote PDF document with installation's description of Polish language pack. I attached document packed as zip to this post.

Ostatnio napisalem dokument PDF z opisem polskiego pakietu jezykowego. Zalaczylem ten dokument (spakowany jako zip) do tego postu.

Best regards,
Janusz
Instalacja_polskiego_GUI_w_Studio_One_2.zip
 Description [Disk] Download
 Filesize 184 Kbytes
 Downloaded:  14932 time(s)

This message was edited 2 times. Last update was at 30/01/2012 16:12:41

Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Known Issues and ToDos:

1. We already found truncated items in Inspector (so please do not report it), but Inspector is sensitive GUI item so fixing take some time. However, I hope PreSonus will do it soon .

2. I'd like also translate Studio One help/manual, but this is very time-consuming job, so I can't promise any deadline for this.

3. PreSonus doesn't anticipate localization of their effects and instruments.

Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Request to PreSonus Software team:
People love your forum and everyday users write dozens posts. So I fear Polish users don't find my thread about Polish version of S1 after one or two day...
Is this possible add it to sticked threads (at least for two - three months)?

Best,
Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
WCh
Prenoob

Joined: 25/01/2012 10:46:19
Messages: 1
Offline

Janusz Grzybek wrote:Request to PreSonus Software team: People love your forum and everyday users write dozens posts. So I fear Polish users don't find my thread about Polish version of S1 after one or two day... Is this possible add it to sticked threads (at least for two - three months)?


Spokojnie p. Januszu. Damy rade

This message was edited 5 times. Last update was at 25/01/2012 10:56:02

Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

WCh wrote:
Janusz Grzybek wrote:Request to PreSonus Software team: People love your forum and everyday users write dozens posts. So I fear Polish users don't find my thread about Polish version of S1 after one or two day... Is this possible add it to sticked threads (at least for two - three months)?


Spokojnie p. Januszu. Damy rade


Dzieki za wsparce (duchowe )... Teraz czuje, ze nie jestem sam.

Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
wdkbeats
Prenoob
[Avatar]

Joined: 26/01/2012 11:34:05
Messages: 32
Location: Warsaw, Poland
Offline

Witaj,

Przede wszystkim gratuluje - polska lokalizacja Studio One to swietna sprawa! Wczoraj ja zainstalowalem i poki co nie mialem za bardzo czasu na dokladne sprawdzenie co i jak, ale jedna rzecz rzucila mi sie w oczy: Event to bardziej Obiekt ni? zdarzenie w przypadku np. fragmentów poci?tego pliku audio.

Bede sledzil temat na biezaco, jesli moge jakos pomoc to napisz!

WDK
Studio One v2 Pro, Cubase 5, Wavelab 6, Reaper 4, Pro Tools 10, Softube, Sonnox, Slate Digital, Waves, SoundToys, Exponential Audio, Camel Audio, Native Instruments, Arturia, IK Mutimedia & lots of other plugins and VSTi's.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Tez sie zastanawialismy nad tym "zdarzeniem" i myslalem nad "obiektem", "elementem" itp., ale tak wlasciwie to nie mielismy dobrego pomyslu. Zostawilem "zdarzenie", poniewaz uzywala tego Audiostacja w swoim polskim opisie na stronie. Generalnie "event" w jezyku angielskim ma szersze znaczenie, podczas gdy w polskim "zdarzenie" bardziej odnosi sie do dzialan w czasie, a nie obiektow fizycznych takich jak plik audio itp. Z drugiej strony mniej bezposrednie tlumaczenie, bez przetlumaczonego pliku pomocy moze utrudnic przestawienie na polski interfejs. Mi sie "obiekt" bardziej podoba, wiec byc moze to zmienimy .
W koncu to ciagle wersja testowa.

Pozdrawiam,
Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

Tworzymy tutaj kompletnie nowa terminologie, wiec czeka nas dluga dyskusja (co wiele glow to nie jedna ) , ale mam nadzieje, ze z czasem wykuta tutaj terminologia przyjmie sie w srodowisku. Chcialbym rozwiazac wiekszosc problemow dotyczacych uzytej terminologii do marca, bowiem wtedy powinna ukazac sie nastepna mala aktualizacja S1 (jest to nieoficjalna informacja) no i oczywiscie akualizacja polskiego pakietu. Wiec mamy troche czasu...

Przy okazji:
Ma ktos pomysl na rozsadne tlumaczenie "silces"? Bo plasterki to mi sie z kielbasa kojarza .

Janusz

This message was edited 2 times. Last update was at 26/01/2012 12:35:25

Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
wdkbeats
Prenoob
[Avatar]

Joined: 26/01/2012 11:34:05
Messages: 32
Location: Warsaw, Poland
Offline

slices - wycinki?
Studio One v2 Pro, Cubase 5, Wavelab 6, Reaper 4, Pro Tools 10, Softube, Sonnox, Slate Digital, Waves, SoundToys, Exponential Audio, Camel Audio, Native Instruments, Arturia, IK Mutimedia & lots of other plugins and VSTi's.
Janusz Grzybek
Presonic
[Avatar]

Joined: 17/09/2010 08:22:05
Messages: 367
Location: Poland, Zabrze
Offline

wdkbeats wrote:slices - wycinki?

Niezle .
Ciagle sie obawiam, ze uzytkowncy przyzwyczajeni do angielskich terminow nie za bardzo beda wiedziec o co chodzi (przynajmniej na poczatku). Problem rozwiazalby przetlumaczony plik pomocy, ale potencjalne tlumaczenie zajmie mnostwo czasu i jest tu wiele rzeczy do przedyskutowania z PreSonusem.

Janusz
Unofficial support of Polish Language Pack for PreSonus Studio One

Hardware gear:
Yamaha 01X + 2 x Yamaha i88X, Muse Receptor Pro, Novation Supernova, Kawai K5000W, Nektar Panorama P4, TC Electronic FireworX, Behringer BCR 2000, Yamaha RM1X, Alesis RA-300, Yamaha NS-10, couple mics.

Computers:
Custom rack mounted PC - CPU i7 2700K, Asus P8P67 Deluxe, 16 GB RAM DDR3 Kingston HyperX 1600 MHZ, SSD 120 GB Samsung 840 Series (OS, software), SSD 250 GB Samsung 840 Series (VST data, recent projects, often used samples), HDD WD Caviar Blue 1 TB SATA III 7200 RPM (old projects, samples, backups, etc.), Asus HD 6450 Silent, Touchscreen monitor Dell 22'', Windows 8 32-bit.
Laptop HP DV7-2140eg - Core 2 Quad, 8 GB RAM, 2 x 500 GB 7200 RPM SATA II HDD, Windows 7 64-bit.

DAW & VST:
Studio One Pro 2, FL Studio Producer 11, Bitwig Studio, Harrison Mixbus 2, Celemony Melodyne Editor 2,Toontrack Superior Drummer 2, FXpansion Geist, U-he Zebra 2.5, KV331 Audio SynthMaster 2.6, Camel Audio Plug-in Bundle, Synapse Audio Dune, Rob Papen Blade, Cakewalk Z3TA+, Rapture, Dimension Pro, Magix Independence Pro Suite 3, Wusikstation 7, AMG Beat Producer, Sugar Bytes Guitarist, Turnado, Effectrix, NI Guitar Pro Rig 5, Nomad Magma, iZotope Ozone 5, IK Multimedia T-Racks 3 Standard, lot of other VSTi and FX.
wdkbeats
Prenoob
[Avatar]

Joined: 26/01/2012 11:34:05
Messages: 32
Location: Warsaw, Poland
Offline

Mozliwe ze nowicjusze beda miec problemy, ale nie sadze zeby mial je ktokolwiek choc troche obyty z programami audio. Bedzie dobrze
Studio One v2 Pro, Cubase 5, Wavelab 6, Reaper 4, Pro Tools 10, Softube, Sonnox, Slate Digital, Waves, SoundToys, Exponential Audio, Camel Audio, Native Instruments, Arturia, IK Mutimedia & lots of other plugins and VSTi's.
Tehnik
Presonic

Joined: 13/01/2011 12:40:43
Messages: 121
Offline

z jednej strony fajna sprawa to tlumaczenie, pierwszy raz widze DAW z prawdziwego zdarzenia w naszym ojczystym jezyku. z drugiej - paradoksalnie - okrutnie mi to utrudnia korzystanie z programu, jednak lata doswiadczen z anglojezycznym oprogramowaniem robia swoje. a tez niespojnosc pojeciowa z anglojezycznymi wtyczkami dodatkowo poglebia balagan.
ale - to chyba nie dla nas, obeznanych z takim softem, tylko dla mniej bieglych uzytkownikow. i tu po raz kolejny musze pochwalic, bo to tlumaczenie sie sprawdzi doskonale. ale te eventy zmiencie na obiekty, zdarzenie jest mniej trafione.
Certainly.
 
Forum Index » Studio One General Discussion
Go to: